Taisyklės

Internetinė parduotuvė JoSiOutlet.lt prekiauja avalyne ir aksesuarais, kurie yra pripažinti naudotais t.y. prekės, kurios buvo pateiktos pavyzdyje, prekės, kurios buvo išsiųstos pirkėjui ir buvo grąžintos ne ilgiau kaip per 14 d.d., prekės, kurios buvo ne iš parduotos per tam tikrą laiką ir oficiali parduotuvė jas pašalino iš prekybos dėl įvairių priežasčių (sezono, mados, tendencijų kaita ir t.t.) todėl jų pirkimo, grąžinimo bei naudojimo taisyklės gali skirtis nuo standartinių internetinių parduotuvių taisyklių. Prašome įdėmiai perskaityti prieš perkant ir naudojantis mūsų paslaugomis. Kilus klausimams prašome susisiekti su mumis el. paštu.
 1. Bendrosios nuostatos
1.1. Elektroninės parduotuvės „JoSiOutlet.lt“ (toliau – Pardavėjas) pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra pirkėjui ir pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, visose prekių pirkimo, pardavimo bei grąžinimo bei kituose su tuo susijusiuose etapuose.
1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs arba be registracijos pateikęs duomenis, perkantis elektroninėje parduotuvėje. Šioje elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: 
1.2.1. Fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra   apribotas teismo tvarka; 
1.2.2. nepilnametis nuo 14 (keturiolikos)  iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis pats disponuoja savo pajamomis; 
1.3. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą be registracijos Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.5. Pardavėjas visiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis.
 1. Asmens duomenų apsauga
2.1. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad  jo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.2. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.3. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia ruošdamas užsakymą ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.
2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.5. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant elektroninės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.
 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą.
3.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos JoSiOutlet.lt duomenų bazėje.
 1. Pirkėjo ir Pardavėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje JoSiOutlet.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti ir grąžinti prekes tik gavus raštišką sutikimą iš Pardavėjo, tačiau pardavėjas neprivalo sutikti priimti prekes dėl Civiliniame kodekse ir Vyriausybės nutarimu patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse nustatytos tvarkos
4.3. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.
4.4. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve JoSiOutlet.lt
4.5. Kai pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais atsiimdamas prekes arba iš anksto apmokėjus ir nepavykus susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į JoSiOutlet.lt
 1. Pirkėjo ir pardavėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
5.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas. 
5.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės JoSiOutlet.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti JoSiOutlet.lt elektroninės parduotuvės darbuotojus el. paštu.
5.4 Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju JoSiOutlet.lt turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
5.5. Internetinės parduotuvės JoSiOutlet.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje JoSiOutlet.lt skelbiamos sąlygos.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
5.8. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
5.9. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti internetinėje parduotuvėje JoSiOutlet.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
5.10. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir susitarus su Pardavėju, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) dienas nuo tos dienos, kai grąžintos prekės pristatytos Pardavėjui.
5.11. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. 
5.12. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
 1. Prekių kainos
6.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme JoSiOutlet.lt nurodomos šalyje esančia valiuta.
6.2 PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.
6.3. Internetinėje parduotuvėje pateiktas mažmenines (sumažintas) kainas pateikia parduodamų prekių Pardavėjas. Sumažintos prekių kainos yra Pardavėjo sprendimas neatsižvelgiant į tuometinę rinkos kainą, nes prekės nėra traktuojamos kaip visiškai naujos.
 1. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes
7.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. 
7.2. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma banko pavedimu, sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Pirkėjo mokėjimas; kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą parduotuvėje.
7.3. Klientas gali atsiskaityti už prekes vienu iš elektroninės parduotuvės  pateiktų būdų bei sąlygų:
7.3.1. banko pavedimu;
7.3.2. naudojant PayPal pinigų perlaidos būdą
7.3.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu.
7.4. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM.
 1. Prekių pristatymas
8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
8.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
8.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
8.4. Prekės klientui pristatomos vienu iš pasirinktų būdu:
- Į Omniva siuntų savitarnos terminalus (paštomatus)
- Per Omniva kurjerių tarnybą
- Prekes galima atsiimti Klaipėdoje susitarus su Pardavėju.
8.5. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.6. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.
Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
Pirkėjai siuntas atsiėmę iš Omniva paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti JoSiOutlet.lt
8.7. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių;
8.8. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. Tačiau, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.  
 1. Prekių grąžinimas
9.1.  Tinkamos kokybės naudotos prekės gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.
9.2 Netinkamos kokybės naujos ir naudotos prekės keičiamos ir grąžinamos Civiliniame kodekse ir Vyriausybės nutarimu patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse nustatyta tvarka jei jos neatitinka pardavėjo pateikto aprašymo ir neturi tokių savybių kaip prekės, kurias pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį, jei jos netinkamos naudoti tam, kam paprastai tokios rūšies prekės yra naudojamos, jei jos netinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią pirkėjas pranešė pardavėjui sutarties sudarymo metu ir su kuria pardavėjas sutiko
9.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es), vadovaudamasis 9.1. punktu ir jei Pardavėjas sutinka su prekių grąžinimu Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju ir laikytis šių sąlygų:
9.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
9.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
9.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. jei tokios buvo (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);
9.4.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.4.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
9.5. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;
9.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. 
Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.
 1. Atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, naudojantis internetine parduotuve JoSiOutlet.lt
10.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos ir pateikiamų duomenų saugumą. Jei registracijos ar pateikimo duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
11.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.
11.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai) apie JoSiOutlet.lt akcijas bei pasiūlymus, registracijos metu pažymi sutikimą varnele. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
11.3. Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, gali pats tai padaryti prisijungęs prie savo paskyros. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
11.4. Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią pirkdamas panaudoja Kuponus ir pasinaudoja šių Taisyklių 4.2. punkte numatyta prekės grąžinimo teise, perkant panaudota Kuponų suma atimama iš už grąžinamą prekę grąžintinos Pirkėjui sumos. Kuponai yra vienkartiniai, juos panaudojus jie nėra grąžinami. Prekių grąžinimo atveju Kuponai nėra grąžinami Pirkėjui. Kuponai į grynuosius pinigus nekeičiami.
 1. Baigiamosios nuostatos
12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
• gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
• įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti  prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
• Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.